CLIENTS
Girona S.A.

GIRONA S.A. és una societat anònima que té, entre altres activitats, la participació en major o menor grau, en altres societats anònimes o societats mercantils d'economia mixta que gestionen serveis d'abastament d'aigua potable, sanejament, telecontrol i enllumenat públic