CLIENTS
FUNDACIÓ CAMPUS ARNAU D’ESCALA

La Fundació Campus Arnau d'Escala neix al 2001 al sí del departament de Benestar i Família de la Generalitat, la Universitat de Girona i la Fundació Drissa. Més tard, al 2005 l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) entra al patronat.

La fundació té per objectiu impulsar, donar suport i realitzar accions en matèria de formació, recerca i transferència de coneixement dins l'àmbit de l'atenció social i sociosanitària, en general, i en el camp de les discapacitats humanes, la salut mental i l'envelliment, en particular.Són finalitats de la Fundació:

a) Crear un espai intersectorial que tracti de l'atenció social i sociosanitària de forma interdisciplinària i innovadora.

b) Fer recerca aplicada i transferència de coneixement.

c) Potenciar la formació i capacitació dels professionals d'aquests àmbits.

d) Fomentar l'intercanvi d'informació i generar debats sobre temes d'interès.

e) Ser un punt de trobada dels experts, els professionals i els estudiants en les matèries pròpies de la Fundació, així com de les persones afectades i llurs famílies i organitzacions, capaç de constituir una oportunitat per la reflexió que generi innovació i afavoreixi sinergies.

f) Posar en marxa iniciatives sobre els àmbits d'actuació al servei de les entitats públiques i privades del territori.

g) Afavorir l'intercanvi i la solidaritat, mitjançant l'establiment de relacions amb entitats d'altres països i el desenvolupament de progreames de cooperació internacional.

h) Difondre i publicar els treballs elaborats o d'altres que puguin ser d'interès pels fins perseguits.

j) Altres activitats relacionades amb l'objecte de la Fundació.